Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)


Vragen & Antwoorden


Deze publicatie wordt continu geactualiseerd om alle informatie

zo up to date mogelijk te houden.

De regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

De meest gestelde vragen over de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) leest u hier.

Voor wie geldt de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers is bedoeld voor zzp'ers en (kleine) ondernemers die woonachtig zijn in de gemeenten Culemborg, Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel en door de coronacrisis in financiële problemen komen.

Komt u niet uit één van deze gemeenten? Neem dan contact op met de Bbz-afdeling van uw eigen woongemeente.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers?

U doet een aanvraag vanaf het moment dat de inkomsten uit uw onderneming zo ver zijn gedaald dat u niet meer in uw levensonderhoud kunt voorzien. Dit kan met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

 • U bent een gevestigde zelfstandige tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
 • U bent woonachtig in één van de volgende gemeenten: Culemborg, Maasdriel, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal of Zaltbommel.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend.
 • U bent vóór 17 maart 2020 gestart als ondernemer.
 • U voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt een digitale aanvraag doen via de website van Werkzaak Rivierenland. Klik hier om naar het aanvraagformulier te gaan.

Hoe lang is de Tijdelijke overbruggingsregeling beschikbaar?

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met vier maanden verlengd tot en met 30 september 2020.

Wat houdt de urennorm in?

Gemiddeld werkt u 1225 per jaar. Dat is 23,5 uur per week en 93,5 uur per 4 weken.

Het aantonen dat u voldoet aan het gestelde urencriterium kunt o.a. doen door een kopie bij te voegen van toepassing van de zelfstandigen- en of startersaftrek op uw aangifte-IB bij de Belastingdienst. Indien u hiervan geen bewijsstuk heeft, verklaart u dat u naar waarheid voldoet aan het urencriterium.

Welke bewijsstukken heb ik nodig voor mijn aanvraag?

Kopie van:

 • geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • bankpas
 • KvK-inschrijving
 • bewijs van zelfstandigenaftrek of startersaftrek

Wanneer wordt mijn aanvraag behandeld?

En wanneer ontvang ik mijn financiële ondersteuning?

De Tozo-aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Circa 2.000 aanvragers deden hun Tozo-aanvraag vóór half april en ontvingen eind april een eerste voorlopig bedrag over maart op hun rekening. Inmiddels zijn we deze aanvragen aan het beoordelen en afhandelen. Ruim 1700 van deze aanvragers ontvingen een brief met het besluit. We behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Per dag kunnen we ongeveer 100 aanvragen afhandelen.

We verwachten dat we in de week van Pinksteren (2 juni) al deze aanvragen hebben behandeld. Bij een positief besluit krijgen zij de maand april en mei ook uitbetaald.

Deed u de aanvraag tussen 15 april - 1 mei? Dan ontvangt u uw besluit en als het positief is beoordeeld uw geld in de week ná Pinksteren (7 juni).

Deed u de aanvraag ná 1 mei? Dan ontvangt u uw besluit en als het positief is beoordeeld uw geld 4-5 weken ná de datum van uw aanvraag.

Hoe hoog is de inkomensaanvulling?

De hoogte hangt af van uw gezinssituatie. We onderscheiden een gezin en alleenstaande (ouder). Op basis van deze tijdelijke regeling biedt Werkzaak u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum.

Kunnen ontvangen bedragen worden teruggevorderd?

Ja, dat kan. Als achteraf blijkt dat u geen recht heeft op deze tijdelijke regeling dan kan Werkzaak Rivierenland de bedragen terugvorderen.

Kan ik een bedrijfskrediet aanvragen?

 • U kunt een lening aanvragen van maximaal 10.517 euro met een rente van 2%. Maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot 1 januari 2021 behoeft er nog niet te worden afgelost.
 • Om hiervoor in aanmerking te komen dient u aan te tonen en naar waarheid te verklaren dat uw financiële problemen een gevolg zijn van de coronacrisis. In het aanvraagformulier kunt u aangeven of u hiervoor in aanmerking wil komen. Wij informeren u later over de mogelijkheden.

Wanneer wordt mijn bedrijfskrediet behandeld?

Vanaf 25 mei behandelen we de bedrijfskredietaanvragen. 10% van de aanvragen bedrijfskrediet zijn inmiddels in behandeling genomen.

Ik heb een B.V. kan ik een beroep doen op de tijdelijke regeling?

Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een besloten vennootschap kan in principe een beroep doen op de tijdelijke regeling als deze voldoet aan de wettelijke eisen:

 • het urencriterium
 • er moet sprake zijn van volledige zeggenschap en van het dragen van de financiële risico’s
 • u dient naar waarheid te verklaren en aannemelijk te maken dat uw B.V. nu geen salaris kan uitbetalen

Wat kunnen we verwachten als mijn partner en ik beide ondernemer zijn?

Voor een echtpaar of samenwonenden (met kinderen) van wie beide partners zelfstandige ondernemer zijn is 1.500 euro netto het maximum bedrag dat wordt uitgekeerd.

Als ik als zelfstandige nog loon of andere inkomsten heb kan ik dan nog voor Tozo in aanmerking komen?

Zelfstandigen die naast hun onderneming meer loon ontvangen uit een regulier dienstverband dan de bijstandsnorm krijgen geen aanvulling.

Waarom kan ik niet inloggen met DigiD?

Controleer of uw gegevens goed geregistreerd staan:

 • Ga naar Mijnoverheid.nl
 • Log in met DIGID
 • Klik op het linkermenu op Idententiteit daar staan uw identiteits- en adresgegevens

Hoe kan ik deze gegevens wijzigen?

 • Wijzigingen zoals adresgegevens geeft u door aan de gemeente waar u woont.
 • Zodra de gemeente de wijziging heeft doorgevoerd in de gemeentelijke basisadministratie dan is dit direct bekend bij alle overige overheidsinstanties (Werkzaak, Belastingdienst, etc.)
 • U kunt bij uw woongemeente melden dat uw adresgegevens niet goed zijn ingevuld.

Hoe en wanneer geef ik wijzigingen door?

U bent als ondernemer verplicht om wijzingen door te geven. Geef deze wijzigingen aan Werkzaak door nadat u een besluit van Werkzaak heeft gekregen over uw aanvraag. Dit besluit ontvangt u per post en bij dit besluit zit de informatie hoe en aan wie u deze informatie door kunt geven.

Kan ik een voorschot ontvangen?

Kunt u de komende 3 tot 4 weken echt niet meer overbruggen? Kunt u bijvoorbeeld uw boodschappen niet meer betalen? Dan kunt u een verzoek tot een voorschot bij ons aanvragen door mail te sturen naar bbz@werkzaakrivierenland.nl

Vermeld s.v.p. uw BSN- en telefoonnummer. Mocht u nog enige inkomsten of reserves hebben, dan vragen we u nog even te wachten. Zodat de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen kunnen worden.

Wat is volgens de Tozo regeling mijn huidig netto inkomen?

Uw totale netto inkomen bestaat uit:

1. Netto inkomsten uit onderneming: Om uw netto inkomsten uit onderneming te berekenen, berekent u eerst uw winst (dus alle omzet/baten uit bedrijf verminderd met de zakelijke lasten (rekening houdend met gebruikelijke afschrijvingen volgens goed koopmansgebruik. Aflossingen op leningen zijn geen zakelijke lasten)). Omdat u aan het eind van het jaar nog belastingen moet betalen mag u het bedrag van de winst nog verminderen met 18%. Dit is een gemiddeld percentage, rekening houdend met belastingtarieven en aftrekposten voor ondernemers.

2. Nettoloon Uw nettoloon is uw loon na aftrek van belastingen en premies. In de meeste gevallen is het nettoloon gelijk aan het bedrag dat maandelijks aan u wordt overgemaakt door uw werkgever. U vindt het nettoloon op uw loonstrook.

3. Netto uitkerinq en overige inkomsten: Toeslagen vallen hier niet onder. De onderstaande inkomstenbronnen vallen hier wel onder:

 • WW-uitkering of andere werkeloosheidsuitkering
 • ziektewetuitkering
 • arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • andere uitkeringen (bijvoorbeeld een uitkering op basis van de algemene nabestaandenwet)
 • overige inkomsten (bijvoorbeeld alimentatie, onderhuur, kostgeld en giften)

Deze inkomsten worden netto in mindering gebracht op het voor u geldende netto sociaal minimum, omdat de tijdelijke inkomensvoorziening aanvult tot het netto sociaal minimum. Wij kunnen ons voorstellen dat u uw inkomsten voor de maanden waarover u de Tozo aanvraagt nog niet goed kunt inschatten. Maak dan een zo goed mogelijke benadering. Blijkt dat uw schatting niet correct is? Dan geeft u de werkelijke netto inkomsten door aan Werkzaak. Deze worden verrekend met de uitbetaling van de maand erna (of u moet dit na de laatste maand van uw uitkering terugbetalen). U heeft een inlichtingenplicht. Achteraf kan Werkzaak uw opgegeven netto inkomen controleren.