Terugkijken in Agenda

Netwerken en kennis vergaren


1 april 2019

Bezoek aan Meforta college

Kennismaken met vso pro school in Zetten en er is in beeld gebracht hoe Werkzaak kan ondersteunen.

8 april 2019

Kennisatelier voor de regio Rivierenland

Over de vraag, hoe kunnen we met educatie de financiële zelfredzaamheid van jongeren vergroten? Er is zicht op waar we staan, wat er goed en minder goed gaat, waar we naartoe willen en wat daar voor nodig is.

8 april 2019

Inspiratiesessie Leven lang ontwikkelen bij Werkzaak

Wat zijn de vaardigheden van de 21ste eeuw. Hoe kun je Leven lang ontwikkelen omarmen en stimuleren.

28 mei + 25 juni 2019

SKILLS training

Werkzaak traint haar medewerkers in de SKILLS methodiek, een van de weinige, wetenschappelijk bewezen effectieve methodieken om zelfvertrouwen, motivatie, zelfsturend en probleemoplossend vermogen van cliënten duurzaam te versterken.

4 juni 2019

Projectgroep kwetsbare jongeren

Om op beleidsniveau betere uitwisseling te hebben startte dit overleg. Een aanvulling op de samenwerking in de uitvoering door verschillende ketenpartners in de uitvoering, vooral tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld het scholenoverleg en het Actieplan jeugdwerkloosheid.


In een eerdere evaluatie is verslag uitgebracht aan RW-POA en deed de projectgroep Kwetsbare Jongeren een voorstel voor een vervolg opdracht die voor verdieping zorgt. In dit overleg is het plan van aanpak 2019 definitief gemaakt en de focus voor dit jaar helder.

11 juni 2019

Scholenoverleg

Sandra Huijnen van het RMC lichtte het Plan van aanpak kwetsbare jongeren toe. Alle vso pro scholen uit de regio, ROC Rivor, Werkgeversdienstverlening van Werkzaak en Servicepunt Leren & Werken en Mee Gelderse Poort zijn aangesloten om samenwerking te verstevigen en van elkaar te leren en kennis over te dragen/delen.

“Door samenwerking te intensiveren stijgt de kwaliteit van de ondersteuning en delen we kennis ...”

18 juni 2019

Themabijeenkomst REA college

Werkzaak kreeg een toelichting van het REA college over wat ze voor kwetsbare jongeren kunnen betekenen en hoe een traject er uit kan zijn. Ook het versterken en verbeteren van de samenwerking met Werkzaak is besproken.

juni 2019

Actietafel jongeren in een kwetsbare positie

Voor de sluitende aanpak:

  • Valt geen enkele jongere (16-23) tussen wal en schip, door elke jongere een passende plek te bieden in samenwerking met onderwijs, zorg- en arbeidsmarktpartijen.
  • Weten de samenwerkende partijen elkaar eerder en beter te vinden. Vanuit deze samenwerking wordt een vangnet van ondersteuning en begeleiding opgezet voor jongeren die dat nodig hebben.
  • Staat de jongere centraal. Die willen we verder helpen in het sturing geven aan zijn eigen toekomst.
  • Wordt de individuele casuïstiek van alle jongeren in een kwetsbare positie actief en integraal opgepakt; in gezamenlijkheid, onder monitoring van het RMC.


De Actietafel draagt ook bij aan meer integraal werken met andere partijen. Zodat uiteindelijk meer jongeren in een eerder stadium de juiste (afgestemde) ondersteuning krijgen en er minder casussen bij de Actietafel komen. Partijen weten elkaar eerder en beter te vinden en zoeken zelf verbinding met elkaar.

19 juni 2019

Landelijke conferentie vso - pro - (V)mbo

Over onderwijs aan en de arbeidstoeleiding van jongeren die waarschijnlijk geen startkwalificatie halen. Meer specifiek ging de conferentie over het belang van goede samenwerking tussen deze schoolsoorten en tussen onderwijs, gemeenten en (leer-) bedrijven. Want deze jongeren zijn kansrijk gelet op hun talenten en motivaties. Die verdienen het om goed te worden benut!

Deel deze pagina