Werkzaak betreurt
voornemen Tiel
tot uittreden Werkzaak


Maandag 13 mei nam het bestuur van Werkzaak Rivierenland kennis van het voornemen van de gemeente Tiel om uit Werkzaak te treden per 1 januari 2021. Ons bestuur betreurt dat Tiel zich genoodzaakt ziet om tot dit voornemen te komen. Tiel voert in de komende periode onderzoek uit naar de toekomstige uitvoering van de Participatiewet in of voor de gemeente Tiel. Op basis van dat onderzoek neemt de raad van Tiel een definitief besluit over al dan niet uittreden uit Werkzaak.

Het is niet bekend hoeveel tijd dit onderzoek in beslag neemt. Alleen dat het voor het einde jaar moet zijn afgerond.


Werkzaak maakt zich zorgen over de voorgenomen uittreding omdat de eenheid in de arbeidsmarkt van Rivierenland zal verdwijnen. Dit kan consequenties hebben voor subsidieaanvragen, dienstverlening aan werkgevers en begeleiding van werkzoekenden. De komende periode zal Werkzaak in nauw overleg met Tiel de consequenties van eventueel uittreden inventariseren.


Goed om te weten
We benadrukken dat SW-collega’s altijd zekerheid hebben over hun baan en inkomen. In de wet is geregeld dat zij tot hun pensioen gebruik kunnen maken van hun SW-rechten en het salaris dat daarbij hoort.


In de media

Laat je niet verleiden tot uitspraken en let op je berichtgeving op social media. Heb je zelf vragen naar aanleiding van persberichten? Leg deze voor aan je praktijkbegeleider of werkcoach.

Werkzaak helpt meer mensen aan werk tegen lagere kosten

Bij de start van Werkzaak werd in Rivierenland meer geld uitgegeven aan bijstandsuitkeringen dan het beschikbare rijksbudget. Het tekort was in 2016 4,4 miljoen en Werkzaak reduceerde dit tot 8 ton in 2018. Hierdoor dragen gemeenten fors minder bij uit eigen middelen. Het aantal werkzoekenden in de bijstand is tussen 2016 en 2018 gedaald, bijna twee keer zoveel als het landelijk gemiddelde. Werkzaak zorgde er sinds haar start in 2016 voor dat meer mensen hun talenten kunnen inzetten en werkgevers in de regio hun vacatures kunnen invullen.


Werkzaak besteedt 90% van de bedrijfskosten direct aan de dienstverlening aan alle werkzoekenden. Een onderzoek door Berenschot in 2018 laat zien dat het gemiddelde bij andere gemeenten in Nederland 68% is.