Cluster jongeren

verslag tweede kwartaal 2019


Werkzaak bestrijdt jeugdwerkeloosheid

Deel deze rapportage

Cluster jongeren van Werkzaak Rivierenland bestrijdt jeugdwerkloosheid met een eenduidige werkwijze voor kwetsbare en niet kwetsbare jongeren vanaf de eerste vraag tot aan een oplossing of ondersteuning (inkomen, werk, werkgeverdienstverlening, leerwerkloket).


Het cluster verbetert voortdurend het beleid en de uitvoering. De specialisten van het cluster Jongeren hebben kennis van de Participatiewet, jeugdhulp Wmo en Jeugdwet. En zetten sterk in op samenwerken met hulpverlenende instanties, scholen, jongeren zelf en werkgevers.

In dit verslag lees je de resultaten van het tweede kwartaal 2019.

40%

reguliere jongeren met uitkering


60%

vso pro jongeren (zonder uitkering)