Agenda

Netwerken en
kennis vergaren


Het cluster jongeren had in het eerste kwartaal deze netwerk- en kennisactiviteiten.

10 januari 2019

Humanitas

Netwerkbijeenkomst met hulpverlening/wijkteam regio Tiel

15 januari 2019

Projectgroep Kwetsbare Jongeren

Om op beleidsniveau betere uitwisseling te hebben startte dit overleg. Een aanvulling op de samenwerking in de uitvoering door verschillende ketenpartners in de uitvoering, vooral tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld het scholenoverleg en het Actieplan Jeugdwerkloosheid.


In een eerdere evaluatie is verslag uitgebracht aan de bestuurders van RW-POA en deed de projectgroep Kwetsbare Jongeren een voorstel voor een aangepaste vervolg opdracht voor de komende periode die na de kennismakingsfase voor verdieping zorgt. In dit overleg is een plan van aanpak van de projectgroep voor 2019 besproken.

24/25 januari 2019

Event gedragsverandering

Hoe kun je gedrag veranderen

29 januari 2019

Scholenoverleg

Thema - dilemma Jonge Statushouders stond hierbij centraal.


Alle vso - pro scholen uit deze regio , ROC Rivor, Werkgeversdienstverlening van Werkzaak en Servicepunt Leren en Werken & Mee Gelderse Poort zijn aangesloten om samenwerking te verstevigen en van elkaar te leren en kennis over te delen.

4 februari

Denksessie 1
Knelpunten bij toekomst gericht werken met jongeren

Knelpunten analyse - wat zijn voor betrokkene knelpunten bij het toekomst gericht werken met Jongeren? Gericht op de 6 pilots in het land vanuit programma 16 - 27 jarigen op weg naar zelfstandigheid NCW.

5 februari

Werkgroep Kennisfunctie 16-27 jarigen op weg naar zelfstandigheid

Wat is er nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen? We beginnen niet op nul. De afgelopen jaren is veel kennis verzameld op www.16-27.nl. Daarbij lag de nadruk op een integrale aanpak binnen gemeenten: heb je alle leefdomeinen (wonen, werk, zorg, onderwijs, vrije tijd, relaties, inkomen en schulden) in beeld en zo ja: hoe organiseer je de ondersteuning aan jongeren integraal?


Binnen de werkgroep kennisfunctie 16 - 27 zoeken we naar toepasbare kennis voor praktische uitdagingen en kennisvragen van gemeenten, professionals en uitvoerders. We besteden aandacht aan de beleidsvrijheid die gemeenten hebben en verzamelen relevante onderzoeken en goede praktijkvoorbeelden die inzicht geven in de vraag wat werkt voor deze doelgroep (en wat niet).


Met het ministerie van SZW zijn de eerste vier vastgesteld:

  • de 4 weken termijn voor de uitkering
  • scholingsplicht/werkplicht
  • praktijk leren
  • kostendelersnorm/toeslagen

6 februari

Rondleiding docenten Brede School Cambier bij Kuehne & Nagel

Ook waren er leerlingen bij aanwezig om een indruk op te doen van mogelijkheden richting werk!

14 maart

Congres jongeren en verslavingsproblematiek

Meer informatie over hoe met deze doelgroep om te gaan. Zinvol gezien ons aandachtsgebied!

14 maart

Praktijkdag Samen voor de klant - Programmaraad

Praktijkdagen hebben als doel om via

praktijkvoorbeelden de uitvoering te ondersteunen en te inspireren. Belangrijke thema's zijn matching,

werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en samenwerking in de arbeidsmarktregio.

26 maart

Scholenoverleg

Thema’s:

  • Groen moet je doen!
  • Loonkostenvoordeel werkgever

28 maart

Congres Multi problematiek gezinnen

Het jaarlijks congres over het werken met multiprobleemgezinnen ging over 'samenhang in de hulpverlening'. Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in sommige gezinnen komen meerdere heftige problematieken bij elkaar. Niet zelden ook omdat er binnen het gezin LVB- en / of psychiatrische problemen heersen.